تبلیغات
نمونه سوالات استخدامی بهورزی - اقدامات اولیه در سوختگیها


اقدامات اولیه در سوختگیها
 
اقدامات اولیه در سوختگیها
 
علل سوختگی:
v       آتش
v      آب جوش و اجسام داغ
v      الكتریكی
v      مواد شیمایی
 
الف) اقدامات اولیه در سوختگی با آتش
v      دور كردن مصدوم از محل حادثه و انتقال به محل امن
v      متوقف كردن روند سوختگی با وسائلی از قبیل آب، پتو، لحاف و ....
v      هرگز به مصدومی كه در حال سوختن است آب نپاشید بلكه یك پتوی خیس به دور او (به جز ناحیه سر) بپیچید تا شعله‌های آتش خاموش شود.
v      در صورت عدم هوشیاری مصدوم، وی را به پهلو بخوابانید.
v      نبض و تنفس بیمار را كنترل كنید و در صورت عدم وجود نبض و تنفس بیمار را احیاء نمائید.
v      ساعت، كمربند و كلیه زیورآلات( انگشتر، دستبند، گوشواره، گردن بند و ...) كه می‌توانند با حرارت خود موجب تشدید سوختگی گردند را خارج نمایید.
v      لباس مصدوم و مواد قابل اشتعال همراه وی راكه به پوست چسبندگی ندارند از او جدا كنید.
v      هرگز لباس و موادی را كه به پوست مصدوم چسبیده‌اند از وی جدا نكنید.
v    ریختن آب تمیز بطور مستقیم به ناحیه آسیب دیده می‌تواند موجب كاهش عمق سوختگی و درد گردد ولی نباید بیش از حد بدن را سرد كرد زیرا موجب سقوط درجه حرارت بدن می‌گردد.
v      یخ و كیسه‌های یخ نباید بكار برده شوند زیرا موجب صدمه پوستی می‌گردند.
v      استفاده از حوله سرد و یا دوش آب سرد به مدت 20 15 دقیقه مفید می‌باشد.
v      از استعمال پمادها و روغنها در محل سوختگی خودداری نمایید.
v      از دستكاری تاولها جداً خودداری نمایید.
 
ب) اقدامات اولیه در سوختگی شیمایی ( اسید، قلیا و...)
v      دور كردن مصدوم از محل حادثه و انتقال به محل امن.
v      در صورت عدم هوشیاری، مصدوم را به پهلو بخوابانید.
v      نبض و تنفس بیمار را كنترل كنید و در صورت عدم وجود نبض و تنفس بیمار را احیاء نمایید.
v      در صورتی كه ماده مسبب سوختگی شیمیایی به صورت پودر باشد آنرا از روی بدن با وسایلی مانند برس نرم پاك كنید.
v      شستشوی ناحیه سوخته با مقدار زیادی آب حداقل به مدت 30 دقیقه (بهتر است تا زمانی كه درد و سوزش از بین نرفته است شستشو ادامه یابد).
v      هرگز سعی نكنید مواد شیمیایی عامل سوختگی رابا مواد شیمیایی دیگری خنثی كنید.
v      از استعمال پمادها و روغنها در محل سوختگی خودداری نمایید.
v      از دستكاری تاولها جداً خودداری نمایید.
 
ج) اقدامات اولیه در سوختگی با آب جوش و اجسام داغ:
v      دوركردن مصدوم از محل حادثه و انتقال به محل امن .
v      در صورت عدم هوشیاری بیمار را به پهلو بخوابانید .
v      نبض و تنفس بیمار را كنترل كنید و در صورت عدم وجود نبض و تنفس بیمار را احیاء نمایید.
v      سرد كردن محل سوختگی با آب یا حوله سرد و یا دوش آب به مدت حداقل 20 دقیقه، ولی نباید بدن را بیش از حد سرد كرد زیرا موجب سقوط حرارت بدن می‌گردد.
v      خارج كردن لباسها و وسایل همراه بیمار در صورتی كه به بدن چسبندگی نداشته باشند.
v      یخ و كیسه‌های یخی نباید بكار برده شوند زیرا موجب صدمه پوستی می‌گردند.
v      در سوختگی با قیر باید به سردكردن و جامد نمودن قیر، بدون كندن آن از روی پوست اقدام نمود.
v      از استعمال پمادها و روغنها در محل سوختگی خودداری نمایید.
v      از دستكاری تاولهاجداً خودداری نمایید.