شنبه 27 اسفند 1390

نام تجاری داروها (2)

   نوشته شده توسط: خانه بهداشت بهورز    نوع مطلب :'دارونامه' ،

ACETAMINOPHEN [DP] 125MG SUPP SUPPOSITORY 07530 ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP 00006
ACETAMINOPHEN [DP] 325MG SUPP SUPPOSITORY 07531 ACETAMINOPHEN 325MG SUPP 00008
ACETAMINOPHEN [DP] 325MG TAB TABLET 06413 ACETAMINOPHEN 325MG TAB 00007
ACETAMINOPHEN [DP] 500MG TAB TABLET 06414 ACETAMINOPHEN 500MG TAB 02012
ACETAMINOPHEN [MINOO] 60ML SYRUP SYRUP 06680 ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL 00004
ACETAMINOPHEN [MODAVA] 325MG TAB TABLET 07292 ACETAMINOPHEN 325MG TAB 00007
ACETAMINOPHEN [RAMOPHARMIN] 500MG TAB TABLET 06641 ACETAMINOPHEN 500MG TAB 02012
ACETAMINOPHEN [RAMOPHARMIN] 60ML SYRUP SYRUP 06643 ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL 00004
ACETAMINOPHEN [RUZDAROU] 325MG TAB TABLET 03520 ACETAMINOPHEN 325MG TAB 00007
ACETAMINOPHEN [SHAHRDAROU] 500MG TAB TABLET 05491 ACETAMINOPHEN 500MG TAB 02012
ACETAMINOPHEN [TEHRANDAROU] 120MG/5ML SUSP SUSPENSION 05870 ACETAMINOPHEN 120MG/5ML SUSP 00005
ACETAMINOPHEN 100MG/ML DROP DROP ORAL 00003    
ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL SOLUTION 00004    
ACETAMINOPHEN 120MG/5ML SUSP SUSPENSION 00005    
ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP SUPPOSITORY 00006    
ACETAMINOPHEN 325MG SUPP SUPPOSITORY 00008    
ACETAMINOPHEN 325MG TAB TABLET 00007    
ACETAMINOPHEN 500MG TAB TABLET 02012    
ACETAMINOPHEN 80MG TAB TABLET 00009    
ACETAMINOPHEN CODEINE-ARYA® TAB TABLET 04124 ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB 02243
ACETAMINOPHEN CODEINE-EXIR® TAB TABLET 03734 ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB 02243
ACETAMINOPHEN CODEINE-FA® TAB TABLET 03051 ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB 02243
ACETAMINOPHEN CODEINE-HAKIM® TAB TABLET 06667 ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB 02243
ACETAMINOPHEN CODEINE-JALINOUS® TAB TABLET 04324 ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB 02243
ACETAMINOPHEN CODEINE-NEDA® TAB TABLET 07421 ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB 02243
ACETAMINOPHEN CODEINE-PHARMA® TAB TABLET 02788 ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB 02243
ACETAMINOPHEN CODEINE-PS® TAB TABLET 02885 ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB 02243
ACETAMINOPHEN CODEINE-SHD® TAB TABLET 05593 ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB 02243
ACETAMINOPHEN CODEINE-SOHA® TAB TABLET 04570 ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB 02243
ACETAMINOPHEN CODEINE-SS® TAB TABLET 03931 ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB 02243
ACETAMINOPHEN CODEINE-TC® TAB TABLET 03451 ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB 02243
ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB TABLET 02243    
ACETAMINOPHEN CODEINE (500+8) TAB TABLET 00010    
ACETAMINOPHEN CODEINE [LOGHMAN] TAB TABLET 05463 ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB 02243
ACETAMINOPHEN CODEINE [TEHRANDAROU] TAB TABLET 04426 ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB 02243
ACETAMINOPHEN CODEINE EFF TAB TABLET EFFERVESCENT 02404    
ACETAZOLAMIDE 250MG TAB TABLET 00011    
ACETAZOLAMIDE 500MG AMP AMPOULE 00012    
ACETIC ACID_BULK BULK 00013    
ACETONE_BULK BULK 00014    
ACETYLCHOLINE CHLORIDE 1% 2ML OPH AMP AMPOULE 00015    
ACETYLCYSTEINE 200MG AMP AMPOULE 00016    
ACETYLCYSTEINE 200MG TAB TABLET 01868    
ACETYLCYSTEINE 600MG EFF TAB TABLET EFFERVESCENT 02369    
ACICLOVIR-BEHVAZAN® 5% 10G TOP CREAM CREAM 04937 ACICLOVIR 5% 10G CREAM 00024
ACICLOVIR-NAJO® 5% 10G CREAM CREAM 03265 ACICLOVIR 5% 10G CREAM 00024
ACICLOVIR-PD® 5% 10G CREAM CREAM 03562 ACICLOVIR 5% 10G CREAM 00024
ACICLOVIR-SD® 3% OINT OPH OINT OPHTHALMIC 03924 ACICLOVIR 3% 3G OINT OPH 00020
ACICLOVIR [DP] 200MG TAB TABLET 06333 ACICLOVIR 200MG TAB 00021
ACICLOVIR [DP] 400MG TAB TABLET 06614 ACICLOVIR 400MG TAB 00023


جمعه 26 اسفند 1390

نام تجاری داروها

   نوشته شده توسط: خانه بهداشت بهورز    نوع مطلب :'دارونامه' ،

DrugName DrugForm Code InnName
90% PROTEIN [WEIDER CA] POWDER POWDER 07577 _FOOD SUPPLEMENTS
A-VITIN® 25000IU PEARL PEARL 05602 VITAMIN A 25,000 U PEARL
A-VITIN® 50000IU PEARL PEARL 05603 VITAMIN A 50000U PEARL
A+D SOL® DROPS DROP ORAL 05862 VITAMIN A+D ORAL DROP
ABC PLUS [NATURES BOUNTY] TAB TABLET 06108 _FOOD SUPPLEMENTS
ABILIFY® 10MG TAB TABLET 05520 ARIPIPRAZOLE 10MG TAB
ABILIFY® 15MG TAB TABLET 05522 ARIPIPRAZOLE 15MG TAB
ABILIFY® 30MG TAB TABLET 07179 ARIPIPRAZOLE 30MG TAB
ABNYL® 50MG TAB TABLET 02970 CLOMIPRAMINE HCL 50MG TAB
ABNYL® 75MG TAB TABLET 02971 CLOMIPRAMINE HCL 75MG TAB
ABSENTIN® 0.2MG TAB TABLET 04169 CLONIDINE HCL 0.2MG TAB
ACA [ALBORZDAROU] TAB TABLET 05478 ACA TAB
ACA TAB TABLET 00001  
ACARBEX® 100MG TAB TABLET 04266 ACARBOSE 100MG TAB
ACARBEX® 50MG TAB TABLET 04265 ACARBOSE 50MG TAB
ACARBOSE-TC® 50MG TAB TABLET SC 03447 ACARBOSE 50MG TAB
ACARBOSE [TEHRANCHEMIE] 100MG TAB TABLET 04302 ACARBOSE 100MG TAB
ACARBOSE 100MG TAB TABLET 02015  
ACARBOSE 50MG TAB TABLET 02016  
ACC LONG® 600MG EFF TAB TABLET EFFERVESCENT 05889 ACETYLCYSTEINE 600MG EFF TAB
ACCOLATE® 20MG TAB TABLET 03284 ZAFIRLUKAST 20MG TAB
ACENOCOUMAROL 4MG TAB TABLET 00002  
ACETACODINE-SOBHAN® TAB TABLET 05433 ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB
ACETAMIN® 325MG TAB TABLET 04425 ACETAMINOPHEN 325MG TAB
ACETAMIN® 500MG TAB TABLET 04601 ACETAMINOPHEN 500MG TAB
ACETAMINOPHEN-ABIDI® 120MG/5ML 60ML SYRUP SOLUTION 05064 ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL
ACETAMINOPHEN-AR® 125MG SUPP SUPPOSITORY 04548 ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP
ACETAMINOPHEN-AR® 325MG SUPP SUPPOSITORY 04547 ACETAMINOPHEN 325MG SUPP
ACETAMINOPHEN-ARYA® 325MG TAB TABLET 04691 ACETAMINOPHEN 325MG TAB
ACETAMINOPHEN-ARYA® 500MG TAB TABLET 03689 ACETAMINOPHEN 500MG TAB
ACETAMINOPHEN-BEHVAZAN® 125MG SUPP SUPPOSITORY 04643 ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP
ACETAMINOPHEN-BEHVAZAN® 325MG SUPP SUPPOSITORY 03830 ACETAMINOPHEN 325MG SUPP
ACETAMINOPHEN-CD® 120MG/5ML SUSP SUSPENSION 04181 ACETAMINOPHEN 120MG/5ML SUSP
ACETAMINOPHEN-CD® 500MG TAB TABLET 04661 ACETAMINOPHEN 500MG TAB
ACETAMINOPHEN-HAKIM® 120MG/5ML SUSP SUSPENSION 06804 ACETAMINOPHEN 120MG/5ML SUSP
ACETAMINOPHEN-HAKIM® 325MG TAB TABLET 05580 ACETAMINOPHEN 325MG TAB
ACETAMINOPHEN-HAKIM® 500MG TAB TABLET 05664 ACETAMINOPHEN 500MG TAB
ACETAMINOPHEN-JALINOUS® 325G TAB TABLET 04322 ACETAMINOPHEN 325MG TAB
ACETAMINOPHEN-JALINOUS® 500MG TAB TABLET 04321 ACETAMINOPHEN 500MG TAB
ACETAMINOPHEN-KHARAZMI® DROP DROP 04760 ACETAMINOPHEN 100MG/ML DROP
ACETAMINOPHEN-NAJO® 125MG SUPP SUPPOSITORY 03268 ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP
ACETAMINOPHEN-PHARMA® SUSP SUSPENSION 04555 ACETAMINOPHEN 120MG/5ML SUSP
ACETAMINOPHEN-SOBHAN® 500MG TAB TABLET CHEWABLE 04451 ACETAMINOPHEN 500MG TAB
ACETAMINOPHEN-SOBHAN® ORAL DROPS DROP ORAL 04318 ACETAMINOPHEN 100MG/ML DROP
ACETAMINOPHEN-SOHA® 325MG TAB TABLET 06401 ACETAMINOPHEN 325MG TAB
ACETAMINOPHEN-SOHA® 500MG TAB TABLET 06402 ACETAMINOPHEN 500MG TAB
ACETAMINOPHEN-SOHA® SUSP SUSPENSION 06552 ACETAMINOPHEN 120MG/5ML SUSP
ACETAMINOPHEN-SS® 500MG TAB TABLET 02797 ACETAMINOPHEN 500MG TAB
ACETAMINOPHEN-TD® DROP DROP ORAL 04552 ACETAMINOPHEN 100MG/ML DROP
ACETAMINOPHEN [ALHAVI] SUSP SUSPENSION 06891 ACETAMINOPHEN 120MG/5ML SUSP


شنبه 8 بهمن 1390

کوآموکسی کلاو ( CO-Amoxiclav )

   نوشته شده توسط: خانه بهداشت بهورز    نوع مطلب :'دارونامه' ،

نامهای تجاری : Augmentin , Amiclav , Clavamox , Co- Amoxi

کو اموکسی کلاو داروئی است که از دو ماده موثره داروئی ساخته شده است،یعنی از آموکسی سیلین و اسید کلاونیک.

علت افزوده شدن اسید کلاونیک افزایش دادن طیف ضد باکتریایی داروی ساخته شده می باشد.

گروهی از باکتریها هستند که با تولید یک نوع آنزیم خاص بنام بتا لاکتامازپنی سیلینهای دارای هسته بتا لاکتام را از ناحیه همان هسته شکسته و آنها را غیر فعال میکنند در نتیجه عفونتهای ایجاد شده با آن گونه باکتریها به درمان آنتی بیوتیکی با آن نوع پنی سیلینها جواب نمیدهد.

پس چاره کار در این هست که آن نوع باکتریها را با افزودن داروئی دیگر به یک داروی خاص و در حالت کلی تولید انتی بیوتیکهای مقاوم به بتالاکتاماز( پنی سیلیناز) از بین ببریم و عفونت ایجاد شده را درمان کنیم.

در کو آموکسی کلاو داروی اسید کلاونیک آنزیم بتالاکتاماز باکتریها را غیر فعال میکند و درنتیجه آن باکتری در مقابل آموکسی سیلین بی سلاح می شود و آموکسی سیلین با قدرت ضد باکتریایی زیادی که دارد و طیف وسیعی از باکتریها را پوشش میدهد (باکتریهای گرم + و گرم-)

عامل ایجاد کننده عفونت را از بین می برد و بیماری بهبود می یابد.
خود اسید کلاونیک به تنهایی طیف ضد باکتریایی ضعیفی دارد وبه تنهایی اثر چندانی ندارد در صورتی که خود اموکسی سیلین به تنهایی طیف وسیعی از باکتریها را نابود میکند و بر روی باکتریها اثر باکتریسیدی دارد یعنی باکتر یها را می کشد.

کوآموکسی/کلاوولانات یا کوآموکسی کلاو یک آنتی بیوتیک رایج است که از آن برای درمان عفونت های باکتریایی گوناگون مثل عفونت گوش میانی، سینوزیت و عفونت های پوست، دستگاه تنفسی و دستگاه ادراری استفاده می شود.

آموکسی سیلین/کلاوولانات را می توان با یا بدون غذا مصرف کرد. خوردن آن با غذا می تواند از دل به هم خوردگی ناشی از آن جلوگیری کند.
 
بهتر است این دارو در فواصل زمانی برابر در طول شبانه روز مصرف شود تا مقادیر ثابتی از آن در خون و ادرار وجود داشته باشد.

مصرف در حاملگی : B

گروه دارویی – درمانی : آنتی بیوتیک نیمه صناعی وسیع الطیف بنالاکتام

اشکال دارویی :

Co-Amoxiclav 156 for susp:

[Amoxicillin (trihydrate) 125 mg + Clavulanic acid ( potassium) 31.25 mg] /5 ml

Co-Amoxiclar 156 for susp:

[Amoxicillin ( as trihydrate) 125 mg + Clavulanic acid ( as potassium) 31.25 mg] /sachet

Co-Amoxiclav 312 for susp:

[Amoxicillin (trihydrate) 250 mg + Clavulanic acid ( potassium) 62.5mg] /5 ml

Co-Amoxiclav 312 for susp:

[Amoxicillin ( as trihydrate) 250 mg + Clavulanic acid ( as potassium) 62.5 mg] /sachet

Co-Amoxiclav 375 F.C.tab:

Amoxicillin (trihydrate) 250 mg + Clavulanic acid ( potassium) 125mg

Co-Amoxiclav 625 F.C tab:

Amoxicillin (trihydrate) 500 mg + Clavulanic acid ( potassium) 125mg

Co-Amoxiclav 400/57 mg / 5ml power for susp:

Amoxicillin (trihydrate) 400 mg + Clavulanic acid ( as potassium) 57mg/5ml

Co-Amoxiclav 200/28.5 mg / 5ml power for susp:

Amoxicillin (trihydrate) 200 mg + Clavulanic acid ( as potassium) 285mg/5ml

فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانیسم اثر :

در مورد آموکسی سیلین به مطلب Amoxycillin مراجعه شود . کلاوولانیک اسید مهار کننده قوی بتالاکتامازهایی است که به واسطه پلاسمید و گاهی کروموزوم ، به وسیله باکتری های گرم منفی شامل هموفیلوس دو کره ای ، هموفلیوس انفلوانزا ، نایسر یا گونوره ، موراکسلا کاتارالیس ، باکتروئید فراژیلیس و برخی انتروباکتریاسه ها تولید می شوند . این ماده همچنین بتالاکتامازهای تولید شده به وسیله استافیلوکوک اورئوس را نیز مهار می کند . کلاوولانیک اسید می تواند به دیواره سلولی باکتی هم نفوذ کرده و موجب غیر فعال سازی آنزیم های متصل به سلول و آنزیم های خارج سلولی شود .

خصوصیات فارماکوکینتیکی کلاوولانیک اسید مانند آموکسی سیلین و تیکارسیلین است . اوج غلظت پلاسمایی حاصل از تجویز ۱۲۵ میلی گرم کلاوولانیک اسید یک تا دو ساعت پس از مصرف آن از راه خوراکی در حدود ۲ تا ۴ میکرو گرم در میلی لیتر است . میزان اتصال آن به پروتئین های پلاسما تا ۳۰ درصد و نیمه ی عمر آن تقریبا یک ساعت است . دفع آن از راه ادرار متغیر بوده و تا ۶۰ درصد یک دوز خوراکی آن ظرف مدت ۶ ساعت به صورت دست نخورده از راه ادرار دفع می شود . پروبنسید تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی دفع کلاوولانیک اسید ندارد . کلاوولانیک اسید ممکن است متابولیسم گسترده تری نسبت به آموکسی سیلین داشته باشد . کلاوولانیک اسید به وسیله ی همودیالیز قابل Ao A

مصرف بر حسب اندیکاسیون :

پنومونی ، اوتیت مدیا و سینوزیت ، عفونت های پوستی و عفونت اداری

توجه : چون میزان کلاوولانیک اسید در هر دو قرص ( mg mg eo اموکسی سیلین ) یکسان است و ( mg 125 ) ، از این رو قرص mg mg oA 250 محسوب نمی شود .

• بزرگسالان : یک قرص mg 625 هر ۱۲ ساعت یا یک قرص mg375 هر هشت ساعت ( بزرگسالانی که قادر به خوردن قرص نیستند می توانند از معادل دوز آن در شربت کوآموکسی کلاو، mg آموکسی سیلین همراه با mg 25/31 کلاوولانیک اسید در cc 5 ، استفاده کنند ) . اگرعفونت شدید باشد می توان از قرص های ۶۲۵ به فاصله ی هر ۸ ساعت استفاده کرد .

• کودکان : بزرگتر از سه ماه : در اوتیت مدیا ، پنومونی ، سینوزیت و عفونت های شدید شربت به A mg/kg/day40 در سه دوز جداگانه ( بر اساس دوز آموکسی سیلین ) توصیه شده است .در کودکان کوچکتر از سه ماه : mg/kg/day30 در سه دوز جداگانه ( بر اساس دوز آموکسی سیلین )

توجه : افراد با وزن بیش از kg 40 ، معادل بزرگسالان محسوب می شوند . ( facts 2006 )

موارد منع مصرف و احتیاط :

به مطلب Ampisillin مراجعه گردد .

تداخلات مهم :

• دارویی : ۱) اگر چه مصرف پروبنیسید بی درنگ قبل یا هم زمان با کوآموکسی کلاو موجب می شود تا ترشح توبولی آموکسی سیلین از کلیه کاهش پیدا کند و سطح خونی آموکسی سیلین بالاتر و طولانی تر از حالت طبیعی شود ، اما این تداخل با اسید کلاوولانیک رخ نداده و سطح زیر منحنی غلظت سرمی به زمان ، نیمه ی عمر و حداکثر غلظت سرمی آن تفاوتی نخواهد کرد . ۲) هر چند اگر در بیماران مبتلا به هیپریوریسمی گذارش نشده است .

در ارتباط با سایر تداخلات دارویی به تک نگار Ampisillin.

• آزمایشگاهی : در مورد تداخلات آزمایشگاهی کوآموکسی کلاو به تک نگار Ampisillin رجوع شود .

عوارض جانبی :

عوارض جانبی کو آموکسی کلاو بیشتر وابسته به دوز بوده و مانند عوارض جانبی آموکسی سیلین تنها  است . جز آنکه آثار جانبی گوارشی در کو آموکسی کلاو بیشتر از آموکسی سیلین تنها است ، هر چند شرکت های سازنده اظهار می دارند که بیشترعوارض جانبی کوآموکسی کلاو خفیف بوده و در کمتر از ۳% از مواقع نیاز به قطع مصرف آن دیده می شود . شایع ترین عوارض جانبی ناشی از مصرف کو آموکسی کلاو آثار گوارشی آن است و ۹% از بیمارانی که از این دارو استفاده می کنند دچار اسهال می شوند و حالت تهوع و استفراغ نیز در ۵-۱% بیماران گزارش شده است . دل درد و بی اشتهایی و نفخ شکم نیز در عده ای از آنها گزارش شده حالت تهوع و استفراغ ناشی از این دارو بیشتر مربوط به مقدار اسید کلاوولانیک آن است ، چرا که هنگامی که دوز اسید کلاوولانیک را از ۱۲۵ میلی گرم به ۲۵۰ میلی گرم افزایش می دهیم احتمال بروز حالت تهوع و استفراغ از ۵-۱% به ۴۰% افزایش می یابد . البته دیده شده است مصرف کوآموکسی کلاو به همراه غذا موجب می شود تا احتمال و شدت بروز عوارض گوارشی کاهش یابد .

در رابطه شایع ترین و مهم ترین و سایر عوارض جانبی این دارو به مطلب Ampisillin مراجعه شود.

مصرف در بارداری و شیر دهی :

مصرف مطمئن و خالی از خطر کوآموکسی کلاو در دوران بارداری هنوز کاملاً به اثبات نرسیده است . و چون هنوز مطالعات کنترل شده و کافی در مورد مصرف کوآموکسی کلاو در خانم های بار دار وجود ندارد ، تنها باید زمانی از این دارو برای درمان عفونت های خانم باردار استفاده کرد که مصرف آن آشکارا مورد داشته باشد . مصرف کوآموکسی کلاو با گردش روده ای کبدی و نیز متابولیسم استروئید ها تداخل عمل دارد و این نیز از مواردی است که باید هنگام استفاده از این دارو در خانم های بار دار مد نظر باشد . از آنجا که مصرف کوآموکسی کلاو در خانم شیر ده موجب می شود تا این دارو در شیر وی حاضر شود بنا بر این مصرف آن در خانوم شیر ده باید با احتیاط همراه باشد .

مسمومیت و درمان :

به مطلب پنی سیلین مراجعه گردد.

توجهات پزشکی – پرستاری :

۱) پیش از شروع به درمان باید شرح حال بیمار از نظر حساسیت به پنی سیلین ها ،سفالوسپورین ها و سایر آلرژی ها بررسی شود .

 ۲) قبل از آغاز درمان باید کشت و آنتی بیوگرام تهیه کرد ولی می توان تا حاضر شدن نتایج آن دارو را شروع کرد.

 ۳) راش عمومی ، اریتما توز و ماکولوپاپولار ( راش آمپی سیلین ) به علت آلرژی نبوده و معمولاً خفیف است اما گاهی می تواند شدید باشد . به هر حال بروز هر گونه راش را باید به پزشک گذارش داد .

 ۴) راش کهیری که بعد از چند روز از شروع به درمان بروز می کند می تواند مطرح کننده ی آلرژی باشد و باید به دنبال سایر علایم حساسیت در بیمار بود .

 ۵) هم قرص هایی که حاوی ۵۰۰ میلی گرم آموکسی سیلین هستند و هم آنهایی که ۲۵۰ میلی گرم آموکسی سیلین دارند هر دو دارای یک میزان اسید کلاوولانیک ، یعنی ۱۲۵ میلی گرم هستند ، بنابراین نمی توان دو قرص ۲۵۰ میلی گرمی را معادل یک قرص ۵۰۰ میلی گرمی در نظر گرفت .

۶) این دارو را می توان بدون در نظر گرفتن وعده ی غذایی یعنی چه پیش از غذا یا چه بعد از آن مصرف کرد .

 ۷) مصرف پروبنیسید هم زمان یا قبل از شروع کوآموکسی کلاو موجب افزایش غلظت و طولانی تر شدن سطح سرمی آموکسی سیلین می شود که باید آن را مد نظر داشت .

8) سوسپانسیون های خوراکی کوآموکسی کلاو با افزودن آب به آن تهیه می شود و پیش از اضافه کردن آب به آن ابتدا باید شیشه را خوب تکان داد تا پودر موجود در شیشه از هم جدا شده و راحت تر حل شود و اضافه کردن آب به آن باید طی دو مرحله صورت پذیرد وبعد از هر بار اضافه کردن آب باید شیشه خوب تکان داده شود. پس از ۱۰ روز که تهیه سوسپانسیون گذشت باید آن را دور ریخت .

 ۹) پیش از هر بار مصرف باید شیشه ی حاوی سوسپانسیون را خوب تکان داد .

آموزش بیمار – خانواده :

-۱) بیمار باید دارو را در وقت معین تعیین شده به وسیله ی پزشک مصرف کند و هیچ کدام از دوز های دارو را فراموش نکند .

 ۲) تمام دارویی که به وسیله ی پزشک تجویز شده است ، مصرف شود .

 ۳) در صورت بروز هر گونه راش یا حالت حساسیت و علایم گوارشی به ویژه اسهال به پزشک گزارش داده شود .

 ۴) به بیماران توصیه شود در صورت بروز علایم واژینیت قارچی پزشک را در جریان بگذارنند زیرا احتمال دارد مجبور به قطع دارو باشیم . علایم واژینیت قارچی شامل ترشح متوسط سفید رنگ پنیری شکل بدون بو است که همراه با خارش و تورم در ناحیه ی واژن و مهبل است .


برچسب ها: کوآموکسی کلاو ( CO-Amoxiclav )کوآموکسی کلاو ( CO-Amoxiclav )کوآموکسی کلاو ( CO-Amoxiclav )کوآموکسی کلاو ( CO-Amoxiclav )کوآموکسی کلاو ( CO-Amoxiclav )کوآموکسی کلاو ( CO-Amoxiclav )کوآموکسی کلاو ( CO-Amoxiclav )کوآموکسی کلاو ( CO-Amoxiclav ) ،

تعداد کل صفحات: 2 1 2
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات